fbpx
Digital Learning Classroom

book

หนังสือคู่มือ

เอกสารแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

แชร์เรื่องนี้

เอกสารแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

Read More
นโยบายการศึกษาหนังสือคู่มือ

แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ของ สพฐ. 

แชร์เรื่องนี้

แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ของ สพฐ. 

Read More
หนังสือคู่มือ

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

แชร์เรื่องนี้

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

Read More
หนังสือคู่มือ

หนังสือ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

แชร์เรื่องนี้

หนังสือ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

Read More
Learning Lossหนังสือคู่มือ

คู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

แชร์เรื่องนี้

คู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

Read More
หนังสือคู่มือ

แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read More
หนังสือคู่มือ

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557 สพฐ.

แชร์เรื่องนี้

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557 สพฐ.

Read More
ข่าวการศึกษาหนังสือคู่มือ

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แชร์เรื่องนี้

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read More
error: Content is protected !!