fbpx

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และ (EIDP)

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และ (EIDP)

Read more

7 คำตอบเกี่ยวกับ HCEC

HCEC (Human Capital Excellence Center) เป็นศูนย์รวมในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

Read more

6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ

Read more

แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ [HCEC]

แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Excellence Individual Development Plan: EIDP) มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP เกี่ยวข้องกับบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ดังนี้ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

Read more

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

Read more
error: Content is protected !!