111

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ