fbpx

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT

  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) from อนุศร หงษ์ขุนทด การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) องค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรดำเนินการตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

Read more
error: Content is protected !!