fbpx

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
error: Content is protected !!