fbpx

สรุปรวมคลิปวิดีโอจากตารางการอบรม DEEP ที่ครูควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ของครูชั้น ม.1-ม.6

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ครูชั้น ม.1-ม.6

Read more
error: Content is protected !!