111

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework)
ผู้สอนต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า

จะสอนด้วยเทคโนโลยีอะไร? (Technology: T)

จะสอนเรื่องอะไร? (Content: C)

มีวิธีการสอนอย่างไร? (Pedagogy: P)

จะสอนเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่เลือกได้อย่างไร? (Technology Content Knowledge: TCK)

จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาที่เลือกได้อย่างไร? (Pedagogy Content Knowledge : PCK)

จะทำการส่งเนื้อหาหรือเผยแพร่ชิ้นงานผ่านเทคโนยีที่เลือกได้อย่างไรบ้าง (Technology Pedagogy Knowledge:TPK)

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ