สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

Read more

สรุปหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้

เครื่องมือทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้ คือ… เครื่องมือที่ผู้เรียนชอบใช้อยู่เป็นประจำมากที่สุด แต่ในความเป็นจริง คือ… “ผู้สอนมักนึกถึงแต่เนื้อหาและรู   ปแบบการเรียน”

Read more

เมื่อครูต้องสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา

เราๆ ท่านๆ ไม่เท่าไหร่ แต่…เด็กที่เกิดมาในศตวรรษที่ 21 นี้ จะทำงาน จะใช้ชีวิตกันได้อย่างไร ในอนาคตถ้าพวกเขายังไม่ได้รับการฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Read more

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีอยู่มากมายหลายสังกัดแต่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏในการให้บริการ

Read more

พลเมืองดิจิทัล (Digital Native)

“พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)   ความสำคัญของการสร้าง “พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะเพียงพอ และสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัลที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ควรเพิ่ม 8 ทักษะดังนี้

Read more

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A เป็นกลยุทธในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการสะท้อนและบทสนทนากับเพื่อนและบุคคลอื่น

Read more
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ