ระบบสื่อสารและเครือข่าย ม.5

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม

รหัสวิชา ง31201  รายวิชา ระบบสื่อสารและเครือข่าย                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 คาบ                                                        จำนวน 2 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา ( course description )

ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโปรโตคอล และการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การสร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้าง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการนำทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตผ่านโปรโตคอลเพื่อติดต่อสื่อสาร สร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการในการสื่อสารและใช้ทักษะทางชีวิตติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างสุภาพ ปฏิบัติข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน มีศีลธรรม มีจิตสาธารณะและปฏิบัติตามกฎหมาย  และใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างรู้คุณค่าและประหยัดทรัพยากร

ตัวชี้วัดของรายวิชา(พื้นฐาน) 

          มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

          ง  3.1 ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.4-6/5  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ง 3.1 ม.4-6/7  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ง 3.1 ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ง 3.1 ม.4-6/11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ง 3.1 ม.4-6/13 บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายแบบต่าง ๆ และมาตรฐานการเชื่อมโยง
  3. สามารถบอกประเภทซอฟแวร์ สำหรับระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต
  4. สามารถปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับงานด้านต่าง ๆ ได้
  5. สามารถแสวงหาข้อมูล ข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้

error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ