ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและอภิปรายผลการวิจัยพร้อมจัดทำบทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยระบบอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์สื่อฯ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมทางด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา 2560

Read more

ประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ DLIT

การประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ และบรรณาธิการเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการ DLIT ปี 2560″

Read more

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ การเรียนในระดับปริญญาเอกการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read more

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลงานจากการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การทำกิจกรรมร่วมกันด้วย Apps   Quiver Vision จากคณะครู จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more

นำเสนอ DLIT ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับ2)

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ภาค 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ