รวมคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โหลดได้ที่นี่ครับ คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!