fbpx

มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

Redesigning new learning process ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนองบริบทความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้เรียน

 1. ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ปรับรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล
 3. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
 4. จัด การเรียนรู้แบบนาตนเองหรือกำกับตนเองในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม กับช่วงวัยของผู้เรียน
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ายบุคคล
 6. จัด กิจกรรม ที่พัฒนาทักษะสังคมและอารมณ์ของผู้เรียน
 7. พัฒนารูปแบบห้องเรียนเคลื่อนที่
 8. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning
 9. ออกแบบ พัฒนา และจัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

Empowering teachers and principals เสริมพลังพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา

 1. พัฒนาเทคนิคการสอนของครู
 2. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโล ยีดิจิทัลของครู
 3. ปรับบทบาทครูให้เป็นโค้ช หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ปรับบทบาท ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นSuper Coach ในการจัดการเรียนรู้
 5. ใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้
 6. จัดให้มีศูนย์พัฒนาครูเพื่อฟื้นฟูคุณภาพการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

 

Collaborating effective learning with stakeholders สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 1. จัดทำหลักสูตรหรือคู่มือสำหรับผู้ปกครอง
 2. สร้างปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง
 3. ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟูการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ

Open educational resources พัฒนาคลังสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบเปิด และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

 1. พัฒนาคลังสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดเพื่อเปืนคลังสื่อกลางในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้เรียน และผู้ปกครอง
 2. บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็น

Valuing positive attitudes and well-being สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสุขภาวะ ที่ดีของผู้เรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 1. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
 4. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน
 5. จัดตั้งระบบช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต สังคมและอารมณ์ของผู้เรียนขึ้นในสถานศึกษา
 6. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูและผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

Elevating learning with Edtech ยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 1. จัดสรรอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา
 2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและโปรแกรมที่ทันสมัยแก่สถานศึกษาและครูผู้สอน
 3. จัดตั้งศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา
 4. เร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. สนับสนุนค่าใช้จ่าย หรืออุปกรณ์แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ทางไกล

Regarding safety and welfare จัดสวัสดิการความปลอดภัย และสร้างขวัญ และกำลังใจ

 1. จัดสวัสดิการในการเดินทางและประกันความปลอดภัยให้แก่ครูที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา
 2. มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูที่ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน
 3. เสริมสร้างระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของสถาน ศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ดาว์นโหลดเล่มเต็มได้ที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!