111

แนวทางการรวบรวมเอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

การรวบรวมเอกสาร ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 สามาถแบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3) แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 4) แผนการจัดประสบการณ์

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ