สรุป สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 2.3 เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 2.4 เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้

สาระ

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

2. การวัดและเรขาคณิต

ค 2.1

เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค 2.2

เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

ค 2.3

เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้

สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ที่เน้น วิทยาศาสตร์

ค 2.4

เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. วัดและเปรียบเทียบ ความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร

2. วัดและเปรียบเทียบ น้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

ค 2.2 1. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน

2. วัดและเปรียบ เทียบ ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร

4. วัดและเปรียบ เทียบน้ำหนักเป็น กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด

6. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและ ความจุเป็นลิตร

ค 2.2 1. จำแนกและบอกลักษณะของรูป หลายเหลี่ยม และวงกลม
ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

3. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

4. คาดคะเนความยาว เป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

5. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ

6. แสดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร

7. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

8. คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

9. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ

10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

11. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ ปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร

12. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร

13.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

ค 2.2 1. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร
ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

2. วัดและสร้างมุม โดยใช้ โพรแทรกเตอร์

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว รอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ค 2.2 1. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน

ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ค 2.2 1. สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

2. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดย พิจารณาจากสมบัติของรูป

3. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและ ขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม

4. บอกลักษณะของปริซึม

ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม

ค 2.2 1. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 2. สร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 3. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1
ค 2.2 1. ใช้ความรู้ ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา ในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.2 1. ใช้ความรู้ ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา ในชีวิตจริง

2. นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ การแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และ ทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.2 1. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ค 2.3
ค 2.4

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน แผนการเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.2 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.3 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์ 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา
ค 2.4 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน แผนการเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.2 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.3 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.4 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์ 1. หาผลลัพธ์ของ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์

2. นำความรู้เกี่ยวกับ เวกเตอร์ในสามมิติ ไปใช้ในการแก้ปัญหา

 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน แผนการเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี
ค 2.1 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.2 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.3 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
ค 2.4 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์

ที่มา : http://www.opec.go.th/ckfinder/userfiles/files/general/123(2).pdf

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!