fbpx

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว15/2565

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

กคศ.ได้แจ้งถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการอ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ6 0206.3/6 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  รูปแบบการจัดทำไพล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 3 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ไว้ในคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 นั้น

          ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงมีมติยกเลิกรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และกำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 3 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

 1.  ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาสถนศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

กำหนดให้มีรูปแบบการจัดทำและคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เป็นไฟล์วิดีทัศน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ได้กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาแล้ว โดยนำเสนอ

  • กระบวนการคิด
  • รูปแบบ
  • การใช้กลยุทธ์
  • หรือเครื่องมือหรือนจัตกรรมการบริหาร

ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผล และประสบผลสำเร็จ แสดงให้เห็นถึง

  • ประเด็นปัญหา
  • หรือประเด็นการพัฒนา
  • การแก้ปัญหาสถานศึกษา

ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นำเสนอต้อง

  • สะท้อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
  • สมรรถณะของผู้บริหารสถานศึกษา
  • แรงบันดาลใจ
  • กรอบแนวคิด
  • ปรัชญาในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา
  • การออกแบบกลยุทธ์การบริหาร
  • การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร
  • การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
  • การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  • การสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูและชุมชน
  • การปฏิบัติที่ดีจากการบริหารสถานศึกษา
  • การประเมินและปรับปรุง
  • การบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

1.2 การถ่ายทำและการนำเสนอไฟสวีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร

กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) รูปแบบการถ่ายทำไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็น

  • การบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลังจะต้องไม่มีบุคคลอื่นใดมาร่วมนำเสนอ
  • ในการนำเสนออาจใช้สื่อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ง ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก (Insert) ภาพ หรือนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ด้วยก็ได้
  • โดยการนำเสนอให้ใช้การพูด หรือนำเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น
  • การถ่ายทำให้ใช้กล้องถ่ายทำแบบตัวเดียว (Single video camera)
  • อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได้
  • ไม่มีส่วนนำใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title)
  • ไม่มีดนตรีประกอบ หรือสอดแทรก
  • ไม่มีการหยุดการถ่ายทำ (One – Take recording)
  • ไม่มีการตัดต่อ (Un – Eciting)
  • ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ
  • และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถ่ายทำทั้งสิ้น

2) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์ดิทัศน์

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4ได้ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 15 นาที

          ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร จำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น

 1. ไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง

  • ผลงาน
  • หรือผลการปฏิบัติของครู
  • หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
  • ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  • หรือมีการพัฒนามากขึ้น
  • หรือเป็นต้นแบบ
  • หรือเกิดนวัตกรรมการบริหาร
  • หรือการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice)

โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงผลลัพธ์ (Outcomes) จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 การถ่ายทำดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

          กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) รูปแบบ และเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

  • ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำเสนอแบบปรากฏตัว และบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น
  • โดยการนำเสนอให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง
  • สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองชุมชน และภาพรวมของสถานศึกษา
  • อาจนำเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์
  • ผลกระทบจากการบริหารที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

โดยผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาอาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ผลงานควรจะนำเสนอให้เห็น

  • ในส่วนที่ประสบความสำเร็จและอาจนำเสนอในส่วนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วย

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

  • รับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณี
  • และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างการบรรยาย
  • ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหวได้
  • ต้องไม่มีส่วนนำ (Title)
  • ไม่มีดนตรีประกอบ
  • ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect)
  • ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอ
  • แต่อาจใช้การนำเสนอผ่านโปรแกรมการนำเสนอได้ ได้แก่ PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออื่น ๆ

 2) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมี

   • ภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
   • โดยสามารถตัดต่อได้
   • และสามารถใส่คำบรรยายด้านล่างของวีดิทัศน์ได้

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4ได้ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที

          โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น

ที่มา: รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!