111

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Read more

สรุป สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

Read more

Social Movement “การเคลื่อนไหวทางสังคม”

Social Movement หรือ “การเคลื่อนไหวทางสังคม” เป็นปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ

Read more

สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

Read more

สรุปหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

เมื่อครูแก่ๆ หัดเล่นเกม ROV

เพราะสิ่งรอบๆ ตัวเราเปลี่ยนไปทุกวันโดยที่เราไม่ทันได้คิดว่าสิ่งที่เรารู้แล้วคิดว่าดีแล้วในสมัยก่อนมันดี แต่…กับคนยุคใหม่เขาไม่ทำแบบเราแล้วครับ

Read more

ปรากฏการณ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายมูฮัมหมัด ชาเฮียร์ เนียซี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวัย 17 ปี มี ”ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ที่เทียบชั้นได้กับของนักวิจัยมืออาชีพระดับนานาชาติ

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ