fbpx

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

จากเกณฑ์คะแนนจากแบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสินดังนี้

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน

การประเมินและการให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน)

1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี

2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน)

1.4 การจัดทำการพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้าง การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

ดังนั้นในการเขียนงานวิจัยควรตอบโจทย์ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการดังนี้

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………. ต้องแปลกใหม่และเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และวงวิชาการ

บทความนี้จะลงตัวอย่างของการเขียนรายงานในบทที่ 1 เพื่อ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยครับ ท่านสามารถนำไปปรับแต่งเพื่อความเหมาะสมกับงานของท่านได้เลยครับ

บทที่ 1 บทนำ 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึง…..

 • ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย การนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่ สู่สภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยอ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
 • กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งกล่าวถึงผลที่ต้องการได้รับภายหลังจากการดำเนินการวิจัยแล้ว
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะเชื่อมโยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • การกำหนดคำถามการวิจัย เป็นสมมุติฐานที่ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วจะได้รับผลอย่างไร แสดงนัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การคาดเดาคำตอบอย่างมีเหตุผล เป็นแนวทางในการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
 • การกำหนดขอบเขตของการวิจัย แสดงกรอบเนื้อหา ตัวแปร เครื่องมือ และเวลาที่ใช้ และกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงในการทำวิจัยเรื่องนี้ ทั้งนี้ ถ้าเป็นคำศัพท์โดยทั่วไป อาจไม่ปรากฎในหัวข้อนี้

ดังนั้น ในบทนี้จะตอบปัญหาที่ว่า ทำไมถึงจัดทำ และมีวัตถุประสงค์อย่างไรที่จะแก้ปัญหา

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความทั่วไปกล่าวอย่างกว้าง ๆ………………………………………………………………………………………

ความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิจัย………………………………………………………………………..

ความที่อธิบายลักษณะของปัญหาตัวแปร ที่จะทำการวิจัย……………………………………………….

ความสรุปถึงผลความจำเป็นของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ…………………………………………………………

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………. 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย…………………………………………….
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย……………………………………………………….

สมมุติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วย…………………………………………………………….หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้รายงานแบ่งขั้นตอนในการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1 พัฒนารูปแบบ…………………………………………………………………………………………………. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน

1.2 ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบ……………………………………………………………………………..

1.2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น……………………………. โรงเรียน………………………. ประจำปีการศึกษา …………… จำนวน ……….. ห้อง รวมทั้งสิ้น ………………… คน

1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น…………………………. โรงเรียน………………………ปีการศึกษา……………. ที่เรียนวิชา…………………………………. ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 1 ห้องเรียนจำนวน …………….. คน

2. รูปแบบ…………………………………………. ใช้เนื้อหาจากวิชา……………….ในภาคเรียนที่……. จำนวน………. ชั่วโมง ในหน่วยการเรียนที่……… เรื่อง………………แบ่งออกเป็น……….. เรื่อง ดังนี้

2.1 เรื่องที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………..

2.2 เรื่องที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………..           

2.3 เรื่องที่ 3 ……………………………………………………………………………………………………..

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสิ้นจำนวน………… สัปดาห์ สัปดาห์ละ…………….. ชั่วโมง รวม …………….. ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่ ……….. ปีการศึกษา …………. ในการทดลองและเก็บข้อมูล

4. ตัวแปรที่ศึกษา

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยรูปแบบ………………………………………………………………

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบ………………………………………………………..

4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ………………………………………………….

นิยามคำศัพท์เฉพาะ

  1. รูปแบบ………. หมายถึง ………………………………………………………………..……………………….
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง …………………………………………….…………………………….
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง…………………………..………………..………
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง…………………………………………..………………………………….
  5. นักเรียน หมายถึง…………………………………………..………………………………………………………
  6. ความพึงพอใจ หมายถึง ……………………………………………….………..…………………………….

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

  1. ได้รูปแบบ……………………………………………….. ทั้งในกลุ่มสาระ………..และในรายวิชาอื่น ๆ
  2. ได้ทราบถึงผลการใช้รูปแบบ……………………….ของผู้เรียน ในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
  3. นักเรียนมีทักษะ…………………………………………………ที่ดีขึ้น สามารถนำทักษะ……………….ไปประยุกต์ใช้ได้
  4. เป็นแนวทางในการใช้รูปแบบ…………………………สำหรับรายวิชาอื่น ๆ ที่เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน……………………. โดยเฉพาะกับนักเรียนในระดับชั้น……………………………
  5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อ…………………………………………………………………………………..
  6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนการสอนของผู้สอนที่มีความสนใจกิจกรรม……………………………………………
  7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก วิชา……………….และวิชาอื่น ๆ

กรอบแนวคิดการวิจัย

เผื่อท่านใดสงสัยสามารถเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!