111

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology” ____ เพราะเทคโนโลยี จะทำให้เวลา ในการบรรยาย ของครูในห้องเรียน ลดน้อยลง โดยการ “สร้างสื่อการสอน” ใน “รูปแบบดิจิทัล” ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี คือ..

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ